CZ
EN
DE
PL

Informace o zpracování osobních údajů

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“)

I. Správce osobních údajů

Obchodní firma: Implementace s.r.o.
Sídlo: Praha 4, U družstva Ideál 1115/17, PSČ 140 00
IČ: 257 73 623
Kontaktní údaje: www.yellowski.cz, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. č.: +420 724362631

Správce poskytuje krátkodobé ubytování fyzickým osobám (dále jen „Nájemci“) ve svých apartmánech YELLOW SKI, Dolní 12, Rokytnice nad Jizerou, na základě nájemních smluv uzavíraných podle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Smlouva“).

II. Účely zpracování osobních údajů, rozsah osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

 1. U fyzické osoby, která není státním občanem České republiky, včetně Evropské unie (dále jen „Cizinec“)
  • oznamování ubytování Cizince příslušnému útvaru Policie České republiky (dále jen „Policie“) na základě Vámi vyplněného a podepsaného přihlašovacího tiskopisu (dále jen „Přihlašovací tiskopis“),
  • zapisování osobních údajů Cizince do domovní knihy (dále jen „Domovní kniha“) v rozsahu údajů zapisovaných do Přihlašovacího tiskopisu, tj.:
   • jméno a příjmení ubytovaného Cizince
   • den, měsíc a rok narození
   • státní občanství
   • číslo cestovního dokladu
   • počátek a konec ubytování
 2. U fyzické osoby, která je státním občanem České republiky (dále jen „Tuzemec“) a Cizince
  • zapisování osobních údajů Tuzemce a Cizince do evidenční knihy (dále jen „Evidenční kniha“) osob povinných platit místní poplatek (poplatek za rekreační pobyt) Městu Rokytnice nad Jizerou (dále jen „Obec“), který je ubytovatel povinen vybrat a odvést obci, v tomto rozsahu:
   • doba ubytování
   • účel pobytu
   • jméno a příjmení
   • adresa místa trvalého pobytu
   • číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu
  • vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví.

III. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu II. je:

 • splnění naší zákonné povinnosti vztahující se na nás jako ubytovatele dle zák. č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (dále jen „Zákon o pobytu cizinců“), zák. č. 565/1990 sb., o místních poplatcích (dále jen „Zákon o místních poplatcích“) a vyhlášky Města Rokytnice nad Jizerou č. 4/2010, o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt,
 • splnění našich zákonných povinností vztahující se na nás jako daňového poplatníka, zejména dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 586/1992 Sb., o daní z příjmů, atd.,
 • splnění závazků z Nájemní smlouvy.

IV. Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být: Policie, Obec, příslušné orgány veřejné moci a správy. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv individuálně s nimi správcem uzavřenými v souladu s Nařízením (zejména s externí účetní firmou).
Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

V. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje obsažené v Domovní knize a Přihlašovacím tiskopisu jsou zpracovány po dobu stanovenou v Zákonu o pobytu cizinců; osobní údaje obsažené v Evidenční knize jsou zpracovány po dobu stanovenou v Zákonu o místních poplatcích. Osobní údaje zpracovávané pro účetní a daňové účely jsou zpracovávány po dobu 10 let, osobní údaje obsažené v Nájemní smlouvě po dobu 3 let.

VI. Práva subjektu údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv požadovat přístup k Vašim osobním údajům (čl. 15 Nařízení).

V případech stanovených právními předpisy o ochraně osobních údajů máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají (čl. 16 Nařízení), právo na výmaz osobních údajů, pokud kupříkladu Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro některý z účelů jejich zpracování (čl. 17 Nařízení). Stejně tak máte ve stanovených případech právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů (čl. 18 Nařízení), právo uplatnit své právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 Nařízení) a právo podat námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, jsou-li zpracovány na základě oprávněných zájmů správce (čl. 21 Nařízení).

Pokud chcete uplatnit kterékoliv ze svých práv, kontaktujte nás prosím pomocí kontaktních údajů uvedených v bodě I. shora.

Dále máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

V Praze dne 25. května 2018